Kaikki työt

Tietosuojakuvaus

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on OY Kultainen Sherpa AB:n  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2020, päivitetty 2.1.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Oy Kultainen Sherpa AB, Kansakoulukatu 3, 00100 HELSINKI, y-tunnus: 2926802-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Elina Bono, elina.bono@sherpa.fi, 040-7460427

3. Rekisterin nimi

Sherpan markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Sherpa kerää ja käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa sekä täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa. Sherpa käsittelee henkilötietoja myös oikeutetun edun perusteella ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa ja palveluansa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen luominen ja ylläpito, Sherpan tarjoamien palveluiden myynti ja markkinointi, uutiskirjeiden, tiedotteiden ja kutsujen lähettäminen sekä markkinointitutkimukset.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Sherpa säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta muilla tahoille.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimille, niin laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelemien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa) ja tiedot korjataan rekisteriin.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa) ja tiedot poistetaan rekisteristä.


Kirjoittaja

Elina Bono on Sherpan toimitusjohtaja. Olen omakohtaisesti kokenut ja todentanut luovuuden arvon liiketoiminnan kehittymisessä ja puhun liikkeenjohdon kieltä. Ymmärtämällä asiakasta luovalle työlle syntyy selkeämmät kehykset ja sitä kautta enemmän tilaa.

Elina Bono

Toimitusjohtaja / New business & public relations
+358 40 746 0427
elina.bono@sherpa.fi