Kaikki työt

AI-strategia

Matkalle huipulle AI-strategian avulla

Generatiivinen tekoäly (GenAI) on liike-elämän kuumin aihe parhaillaan jokaisella toimialalla. On kuitenkin vaikea tarttua mihinkään, kun sanotaan ympäripyöreästi, että se tuo tehoja ihan kaikkeen. Miten tämä potentiaali saadaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä? Vastaus löytyy GenAI-strategiasta, jolla yritys saa vielä nyt epäreilua kilpailuetua. Jarrumiehiä ja -naisia tästä maasta löytyy ja monet kilpailijasi ovat vielä lähtökuopissa. 

Ilman selkeää strategiaa AI-projektit voivat jäädä irrallisiksi kokeiluiksi ilman pitkäaikaista arvoa. Hyvin suunniteltu AI-strategia tukee liiketoiminnan tavoitteita ja auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä. AI-strategian on alisteinen liiketoimintastrategialle tukien organisaation kokonaisvaltaisia tavoitteita kuten kasvua, kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Me Sherpassa olemme tehneet pioneerityötä heti tekoälyvallankumouksen ensimetreiltä lähtien ja olemme valmiita toimimaan muutosagentteina kohti uusia huippuja.


AI-strategian ensimmäinen askel on auditointi

Auditointi on tärkeä ensimmäinen askel, kun halutaan luoda tehokas ja toimiva AI-strategia. Auditoinnissa kartoitetaan organisaation nykyinen AI-tilanne: millaisia AI-sovelluksia, -menetelmiä ja -ratkaisuja käytetään, miten ne tukevat tavoitteita ja missä on parantamisen varaa. Auditoinnin avulla voidaan tunnistaa AI:n vahvuusalueet, haasteet ja mahdollisuudet sekä asettaa selkeät prioriteetit jatkotoimenpiteille. Näin auditointi auttaa muodostamaan koko AI-strategian perustan ja suunnan.


AI-strategiassa arvioidaan maturiteettia

Seuraavaksi arvioidaan organisaation maturiteetti eli valmius ottaa käyttöön edistyneempiä AI-ratkaisuja. Miten organisaation prosessit ja työtavat voidaan päivittää tekoälyn mahdollisuuksia hyödyntäviksi? Onko henkilöstöllä riittävä osaaminen ja halu omaksua uudet työskentelytavat? Miten voimme tukea heitä tässä muutoksessa? AI-strategian menestys riippuu siitä, kuinka hyvin organisaation kulttuuri ja toimintamallit mukautuvat uuteen teknologiaan. On tärkeää arvioida, miten työntekijät suhtautuvat muutokseen ja millaisia koulutustarpeita heillä on. Organisaation on oltava valmis investoimaan jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen, jotta AI:n potentiaali saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti. Tämä edellyttää myös johdon sitoutumista ja proaktiivista viestintää, jotta kaikki ymmärtävät AI:n tuomat mahdollisuudet ja sen, miten ne vaikuttavat päivittäiseen työhön.

 

AI-strategia tarvitsee tavoitteet

Kun lähtötilanne on selvillä, on aika määritellä konkreettiset tavoitteet. Näiden tulee olla selkeitä, mitattavia ja realistisia, jotta edistymistä voidaan seurata ja arvioida. Mittareiden avulla voidaan arvioida strategian onnistumista – olipa kyseessä liiketoimintaprosessien tehostuminen, asiakaskokemuksen parantuminen tai kustannussäästöt markkinoinnissa.


AI-Strategia johtaa toimintasuunnitelmaan ja suosituksiin

Toimintasuunnitelma ja –suositukset on AI-strategiatyömme viimeinen vaihe. Tämä suunnitelma on käytännönläheinen ja sisältää konkreettiset askeleet ja suositukset AI-strategian toteuttamiseksi. Se ottaa kantaa käytännön toteutuksen, resurssien allokointiin ja aikataulutukseen. Lisäksi annamme suositukset teknologiavalintatasolla, eli kerromme, mitä toimintoja kannattaa boostata AI:lla ja mitä ohjelmia hyödyntää parhaan tuloksen saavuttamiseksi. On hyvä huomioida, että vain jatkuva seuranta ja strategian säätäminen varmistavat, että suunta pysyy oikeana ja tuottaa haluttuja tuloksia. Näin varmistamme, että AI-strategia ei jää vain paperille, vaan muuttuu todelliseksi osaksi organisaation päivittäistä toimintaa, tuoden konkreettisia parannuksia ja kilpailuetua.

 

Sherpat ovat tekoälykkään ajan muutosagentteja

Ulkoisena kumppanina tuomme AI-strategian luomiseen tarvittavaa asiantuntemusta ja näkemyksiä, joita organisaatiolla ei välttämättä vielä ole. Muutosagentteina autamme muutoksen todeksi tekemisessä. Varmistamme, että strategia perustuu parhaisiin käytäntöihin ja uusimpaan tietoon. Lisäksi tarjoamme objektiivisen näkökulman ja autamme välttämään sisäisten resurssien ylikuormitusta.

 

5 syytä miksi markkinointi on hyvä johtaja AI-aikaan

① Markkinointi on erinomainen paikka aloittaa AI-strategian toteuttaminen, sillä se osaa kommunikoida hyödyt ymmärrettävästi ja toimii esimerkkillään muutosvoimana koko organisaatiolle. Tekoälyn avulla voimme kehittää, kasvattaa ja automatisoida yrityksen toimintaa.

② Markkinointi voi toimia AI-strategian lipunkantajana, joka näyttää tietä muille liiketoimintayksiköille. Generatiivinen tekoäly tehostaa luovia prosesseja, tuottaa uusia ideoita ja parantaa asiakasymmärrystä.

③ Markkinointi voi luontaisesti uteliaana ja rohkeana funktiona muuttaa organisaation kulttuuria avoimemmaksi ja kokeilunhaluisemmaksi.

④ Markkinointi on hyvä AI-testilaboratorio, jossa uusia teknologioita kokeillaan ennen niiden laajempaa käyttöönottoa. 

Nyt on aika tarttua tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tehdä siitä erottamaton osa liiketoimintastrategiaa.

 


Kirjoittaja

Elina Bono on Sherpan toimitusjohtaja. Olen omakohtaisesti kokenut ja todentanut luovuuden arvon liiketoiminnan kehittymisessä ja puhun liikkeenjohdon kieltä. Ymmärtämällä asiakasta luovalle työlle syntyy selkeämmät kehykset ja sitä kautta enemmän tilaa.

Elina Bono

Toimitusjohtaja / New business & public relations
+358 40 746 0427
elina.bono@sherpa.fi